Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för Ragdollklubben år 2016

Medlemmar 
Den 1 februari 2016 hade klubben 246 betalande medlemmar, varav 106 uppfödare och 10 "kattungemedlemmar". 
Den 3 november var antalet 389 st; 140 uppfödare och 82 "kattungemedlemmar". 
Från och med 1 juli 2016 har våra uppfödare kunnat ge bort ett "kattungemedlemskap". Under första halvåret hade vi 16 betalande "kattungemedlemskap" och under andra halvåret ökade dessa siffror med 250%. 
Under 2016 har klubben fått sin 1000:e medlem och för att fira detta har styrelsen beslutat att ge denna medlem ett gratis medlemskap under 2017.
2st uppfödare har lämnat klubben efter eget beslut, då konflikter kring deras handlande i samband med avelsval och avtalshantering har uppmärksammats av RK.

Ekonomi
Föreningen har haft god ekonomi under året, vilken redovisas i separat rapport

Medlemstidning
Klubbtidningen Trasdockan har utkommit med 2 helnummer och 2 halvnummer under året. Varje tidning har haft ett tema: Utställning, Mat och magar, Kattungar och Försäkring.
Nr1 & 2 trycktes i 350 exemplar, Nr3 i 800 exemplar och Nr4 i 450 exemplar. Antalet upptryckta tidningar speglar vårt stigande medlemsantal och beslutet att trycka just nummer 3 (tema kattungar) i ett högre antal var för att kunna skicka ut denna tidning till våra helt nya medlemmar tillsammans med vårt förnyade välkomstbrev.

Ragdollklubbens hemsida
Ragdollklubbens hemsida är välbesökt. Webmaster Lotta Stolpe har med hjälp av Annelie Sjölin och Carina Lindstaf uppdaterat sidan under året. De har fått kompletterande utbildning och ytterligare en uppgradering av programvaran har gjorts. Vår uppfattning är att sidan börjar bli "mer levande". Det har funnits klagomål på att det tar lång tid, innan kattungeannonser publiceras. Vi har skapat nya, bättre rutiner för att komma tillrätta med problemet.

Facebook
Facebook är en community där vi når ut till många av våra medlemmar. Vi har postat information från klubben 1-2 ggr per vecka under året med undantag för vårt sommaruppehåll. Emma Broberg har haft huvudansvaret för att det publiceras. Vi har beslutat att alla i styrelsen skall tilldelas administratörstatus för RK's Facebooksida så att våra medlemmar snabbare skall få svar på sina frågor.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten via telefon, 19/1, 11/2, 23/3, 13/4, 4/5, 8/6, 18/8, 8/9, 6/10, 3/11 och 1/12.  

Verksamhet
Årsmöte  2016
Årsmötet hölls lördagen den 20 februari i Agrias lokaler i Stockholm då även den traditionella Årets Katt-prisutdelningen ägde rum.

Fyra motioner hade inkommit till årsmötet.
Den första avsåg att öka antalet medlemmar genom att skicka samtliga svenska domare ett exemplar av Trasdockan, motionen avslogs.
Den andra motionen avsåg att öka antalet medlemmar genom att synas på utställning och t.ex. att utse bästa “klubbkatt”, motionen bifölls och styrelsen beslutade att undersöka möjligheten.
Motion nummer tre handlade om att ge klubbens uppfödare möjligheten att utan kostnad ge bort ett "kattungemedlemskap" till sina kattungeköpare. Denna motion har genomförts under året.
Motion fyra gällde en stadgeändring som ger styrelsen och årsmötet möjlighet att förändra medlemsavgiften på sittande årsmöte och innevarande år. Det tillkom också en del språkliga förbättringar/förtydliganden.
Efter mötet bjöds alla på en salladsbuffé och därefter hölls prisutdelningen till Årets katt 2015.  

RK scanning
Den 15 januari var Ragdollklubbens medlemmar inbjudna att - till reducerat pris - få sina katters hjärta och njurar ultraljudsundersökta. Totalt 11 katter undersöktes och alla bedömdes friska. Ingen av dem var äldre än tre år.

Föreläsning
 Den 10 april var klubbens medlemmar inbjudna till en föreläsning om FIP. Föreläsare var legitimerade veterinären Anna-Lena Berg. Utbildningen var ett resultat av ett samarbete mellan Ragdollklubben och kattklubben Perserkatten, där den senare var initiativtagare. Sex medlemmar i Ragdollklubben deltog.

Medlemsmöte
Ett medlemsmöte hölls tisdagen den 25 maj. Anicura stod för lokal och föreläsare och temat var "Mat och Magar". På detta möte klubbades även stadgeändringen igenom och klubbens uppfödare kan fr. o.m lördagen 1 juli 2017, erbjuda sina kattungeköpare ett gratis medlemskap.

Medlemsmöte planerat till 22 oktober hos Folksam med fokus på försäkringar, blev inställt pga av för få anmälda.

Shopen
Under året har shopen sålt tidningar och tröjor till ett värde av totalt 1 424 kr. Under årsmötet togs beslut om att halvera shopens dåvarande värde, vilket också skett i 2016 års bokslut.

Utställningar
Klubben fanns representerad på Birka kattklubbs utställning i november. Vi sålde varor från shopen till ett värde av 500 kr och vår närvaro ledde till många givande möten och samtal om katt i allmänhet och ragdoll i synnerhet.  

Klubbsponsorer
Vi har undertecknat ett avtal med Royal Canin som bland annat kommer att bidra med priser till Årets katt under år 2017. Sponsoravtalet med Agria kommer omförhandlas i december 2017.

Samarbete med SRC och diskussioner om sammanslagning av klubbarna
Ragdollklubben tog kontakt med SRC i januari både ang. en bussresa till världsutställningen WW2016 i Österrike och diskussion om en eventuell  sammanslagning av klubbarna. Bägge klubbarna hade mycket att stå i och det hela rann ut i sanden. Förnyad kontakt togs i maj vilket senare ledde till en inbjudan från SRC att diskutera saken i samband med Dalälvskattens utställning i Falun i september.  SRC meddelade senare att man inte är intresserad av att vidare diskutera en sammanslagning. 

Dvärgväxt
En insamling för att få igång ett forskningsprojekt hos SLU resulterade i att RK skänkte
5 000 kr ur klubbens kassa och ytterligare 2 900 kr i insamlade medel från klubbens medlemmar.

Ragdollen i Sverige
Ragdollen fortsätter att vara Sveriges populäraste ras och under 2016 har antalet registrerade ragdolls i SVERAK varit 2267 katter.  

……………………………………………………….. ……………………………………………………….
Ordförande i Ragdollklubben             Sekreterare i Ragdollklubben
Carina Lindstaf                                   Margareta Mårdner

 
Årmötesprotokoll 2017

Protokoll årsmöte
2017-02-18
Årsmöte i Ragdollklubben

Tid och plats:
Föreningslokalen Grusåsgränd 71 i Enskededalen klockan 12:00

Närvarande:
Lena Wallin                                                                Janneke Sietses
Lars Hammar                                                             Marina Hammar
Annelie Edqvist                                                          Ing-Marie Schmidt
Katarina Oxenberg                                                     Ann Torsbring
Ove Mattsson                                                             Marie Tengroth
Bellan Karlsson                                                          Anna von Friesendorff Wiksten
Carina Lindstaf                                                          Karin Eklund
Annelie Sjölin                                                             Ann Thorsbring
Ingela Höök                                                               Maria Engström
Carina Ohlsson, över telefon

1. Årsmötets öppnande
Ragdollklubbens ordförande Carina Lindstaf hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Mötets behörighet
Årsmötet fann mötet behörigen utlyst enligt klubbens stadgar.

3. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande var röstberättigade med undantag av en person, som inkommit för sent med medlemsavgiften. Inga fullmakter inkomna.

4. Uppläsande och fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Årsmötet beslutade att välja Ove Mattsson till mötesordförande. Till sekreterare valdes Annelie Sjölin. Karin Eklund och Lars Hammar valdes till att justera protokollet och tillika vara rösträknare.

6. Styrelsens berättelse
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades muntligt, i korthet, av klubbens ordförande. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. Se separat dokument!

7. Kassörens berättelse
Klubbens kassör var förhindrad att deltaga på årsmötet, varför Carina Lindstaf presenterade berättelsen. Se separat dokument!

8. Revisorernas berättelse
Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår lästes upp. Årsmötet beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna. Se separat dokument!

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
Lars Hammar efterlyste en redogörelse för klubbens planerade aktiviteter och en budget för det kommande verksamhetsåret. Carina Lindstaf informerade om att en budget upprättats och vilka planer som finns. Carina lovade att fortsättningsvis bifoga verksamhetsplanen för det kommande året till kallelsen till årsmötet. Därefter beslutade årsmötet att ge styrelsen ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
Inga motioner inkomna

12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år
Årsmötet beslutade att hålla medlemsavgifterna oförändrade, dvs 200 kr för huvudmedlem, 50 kr för familjemedlem och 0 kr för kattungemedlemskap.

13. Val av (enligt förslag från valberedningen):

a. föreningens ordförande för en tid av 2 år Carina Lindstaf
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Karin Eklund, omval 2 år,
Ann Omazic, nyval 2 år,
Lena Wallin, nyval 2 år
c. val av suppleanter för en tid av 1 år
Maria Engström, omval 1 år,
Carina Ohlsson, nyval 1 år
d. revisor jämte ersättare för en tid av 2 respektive 1 år
Agneta Wranå revisor, omval 2 år, Ann Rosbring revisorsuppleant , omval 1 år
e. Ledamöter till valberedning för en tid av 1 år
Christina Larsson, ordinarie, Kerstin Tjäderborn, suppleant

14. Beslut om firmatecknare

Carina Lindstaf och Carina Jadbris valdes till firmatecknare för ytterligare ett år.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda. Under punkt 13, Val av styrelse, påpekade Lars Hammar att det inte är optimalt att ordförande och vice ordförande väljs vid samma tillfälle och med lika lång mandattid. Annelie Sjölin svarar att frågan inte finns med som motion i kallelsen och att beslut därför inte kan fattas på detta årsmöte.

16. Mötet avslutas

Mötets ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

.........................................................            ...............................................................................
Annelie Sjölin                                               Ove Mattson

Mötessekreterare                                         Ordförande för mötet

Justeras:
.......................................................              ...............................................................................
Karin Eklund                                                 Lars Hammar

Justerare                                                      Justerare

 
KM 2017 i Norrtälje

Ragdollklubben inbjuder sina medlemmar till Klubbmästerskap 2017, 27 maj i Lohärads Bygdegård 13 Km utanför Norrtälje

Tider:
Incheckning kl: 08:00-09:00
Bedömningarna börjar ca kl: 10:00
Utställningen stänger senast kl: 18:00
Max 55 katter och högst 2 katter/medlem, fler katter mottages i mån av plats.
Vi släpper nu på fler katter /medlem, dvs du kan anmäla hur många av dina katter du vill!
Vi tillämpar inte tidig hemgång.                                                    
Endast Ragdollklubbens medlemmar är välkomna att ställa ut sina katter.

 Kom ihåg:
Medtag vaccinationsintyg och stamtavla, obs karens 15 dagar.
(Vi följer SVERAKs vaccinationsregler)
Kattens klor ska vara klippta.

Anmälningsblankett hittar du här.
Anmälan är bindande och skickas till Ann Torsbring som tidigast den 1 april och allra senast 30 april.
Scanna gärna din blankett och maila den till ann.torsbring@telia.com   
Anmälningsavgift per katt, 220kr, betalas in samtidigt som anmälan.                                                                                                  
Plusgiro 30 67 26 - 1, märk betalningen med KM, antal katter, ditt namn och telefonnummer.
Betalning och anmälan tas emot mellan 1 - 30 april 2017               

Läs mer om domare, klasser och annonsering i vår inbjudan!                                                                                                                                                                             

Undrar du över något kontakta:
Maria Engström tillemoras@hotmail.com
eller Ann Torsbring  ann.torsbring@telia.com

Besökare är själklart välkomna, inträde 20 kr.
Kafeteria med lunchservering finns i lokalen och betalning sker endast med kontanter!

Välkommen!

 
Malmö - Föreläsning 29/4

 

Tyvärr ställer vi in denna föreläsning då vi fått in för få anmälningar! (21/4-2017)

 

Ragdollklubben bjuder, tillsammans med Brittsällskapet,Birmasällskapet och ABF Malmö, in till:
Föreläsning i Kattsex
Lördagen den 29 april 2017 - Föreläsare Ylva Stockelberg

Föreläsning i Malmö
Klockan: 10:00–14.00
 Innehåll:
- Kattens fortplantning.
- Parning och dräktighet
- Förlossning och förlossningshjälp
- Fostrets utveckling 

Föreläsningen vänder sig till dig som tänker, eller redan bestämt dig för att ha kattungar och ska para din katt,
eller till dig som redan haft kullar och vill få mer kunskap. 

Föreläsare Ylva Stockelberg är mycket kunnig inom området, har mångårig erfarenhet av kattuppfödning och har skrivit ett flertal böcker om katter och kattavel. Under stamnamnet S*Amrafel har abessinier, burmor och turkisk van sett dagens ljus. Ylva var i många år  ledamot i SVERAKs avelsråd/hälsoråd

Anmälan:
Senast lördagen den 22 april, vi tar emot max 20 deltagare (först till kvarn).
Inbjudan

E-post till:
Eva Vass, medlemsregister@ ragdollklubben.com
avgiften, 100 kr, sätts in på Ragdollklubbens plusgiro 306726-1.
Märk betalningen Kattsex Malmö, kattklubb, ditt namn, mobilnummer och mailadress.

Har du frågor kring föreläsningstillfället kan du kontakta Annelie Sjölin på tel. 076-344 46 48 eller Eva Vass på 040-981482
Lokal: ABF Malmö, Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö.

Ylva kommer att sälja sina böcker i samband med föreläsningen.
Endast kontant betalning eller swish.
Vi tar en matpaus på ca 1/2 timme, mer information kring den senare då anmälningstiden har passerat.
Avgiften på 100 kr och inkluderar mat och föreläsning!

Välkommen!

 
Ultraljudsscreening 2017 i Stockholm

.... till reducerat pris - TYVÄRR ÄR NU DENNA MÖJLIGHET FULLTECKNAD - vi tar inte emot fler anmälningar

Torsdagen 23 februari under sen eftermiddag/kväll erbjuder Ragdollklubben sina medlemmar att få sin katt/sina katters hjärta och njurar ultraljudsundersökta av leg. veterinär Sara Granström, doktor i kardiologi, Södra Djursjukhuset.
Undersökningen tar c:a 30 minuter och kostar 1 500 kr. 
Ragdollklubben vill även sponsra dig som scannar en katt, som är över tre år gammal. Då kostar undersökningen endast 1 000 kr.

I menyn, under rubriken Avel och hälsa > hälsoprogram finns (långt ner på sidan) blanketter för vardera ultraljud-HCM och ultraljud njurar. Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen. 

Vi ber dig snarast anmäla din/dina katter. Då hinner vi göra ett schema och därmed kunna ge dig ett ungefärligt klockslag för undersökningen.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften, 100 kr / katt, skickas till klubbens plusgirokonto 30 67 26 - 1, senast 12/2.
Ange ditt namn och telefonnummer när du betalar.
Resterande 1400 kr betalas på plats (endast kortbetalning).

Adress: Södra Djursjukhuset Evidensia, Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens Kurva

Välkomna!

 

Underkategorier

Sida 14 av 37

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd