Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Motion från styrelsen inför årsmötet 2018

Motion från Ragdollklubbens styrelse 
- Minska kostnader för Ragdollklubben genom att ändra villkoren för kattungemedlemskap - 

I juli 2016 genomfördes den framröstade motionen om gratis kattungemedlemskap, som innebär att  Ragdollklubbens uppfödare utan kostnad kan ge bort ett medlemskap till sina kattungeköpare. Vi kan glatt konstatera att vi fått många nya medlemmar. Detta har också medfört stora kostnader för klubben. Under 2017 har över 100 nya kattungemedlemmar registrerats. Medlemsbrev samt vår medlemstidning står huvudsakligen för kostnader på ca 13.000-15.000 kr. 
Styrelsen vill därför begränsa kattungemedlemskapet till att endast gälla för det innevarande året.

Förslaget kräver en stadgeändring och för beslut härom om fordras 3⁄4 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten. 
Ändringsförslagen är markerade med röd text i följande paragrafer:

§ 1 Namn och ändamål
1.1 Klubbens namn skall vara Ragdollklubben, och förkortas RK.
1.2 Klubbens syfte är:
      1.2.1   att vara en samlingsplats för ragdollägare och ragdollintresserade.
      1.2.2   att verka för att alla ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
      1.2.3   att arbeta för en sund ragdollavel utan defekter.
      1.2.4   att sprida kunskap och information om ragdollen.
      1.2.5   att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen.
      1.2.6   att i demokratisk anda verka för gott kamratskap och sammanhållning bland
                 klubbens medlemmar till gagn för ragdollen.

§ 2 Medlemskap – inträde
2.1 Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift och som kommit styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.
      Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att den sökande kan komma att motarbeta föreningens stadgar och intressen eller på annat sätt skada föreningens anseende.
2.2 Medlem som är/blir uppfödare ska underteckna ett exemplar av Ragdollklubbens uppfödarkodex som styrelsen tillhandahåller. Uppfödare är den som tar kattunge/ungar efter sin ragdoll. 
2.3 Inträde kan ske när som helst under året och avser pågående kalenderår. Om inträde sker efter 1 november avser medlemskapet även nästkommande kalenderår med undantag av kattungemedlemskapet som endast gäller året ut.

§ 9 Styrelsen
9.1 Styrelsen består av ordförande, 4-6 övriga ledamöter jämte 2-4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot/avelssekreterare. Avgår ledamot före mandattidens utgång i       inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
9.2 Styrelsen sammanträder regelbundet med minst 4 protokollförda styrelsemöten per år eller då revisorerna så påfordrar.
9.3 Styrelsemedlem som bevisligen bryter mot tystnadsplikten utesluts med omedelbar verkan.
9.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som ordinarie ordförande.
      Vid andra förtida avgångar inom styrelsen, omkonstituerar styrelsen sig. Avgår mer än 1/3 av styrelsen ska fyllnadsval genomföras. När ordinarie ledamot är frånvarande träder en suppleant in med rösträtt.
9.5 Styrelsen utser inom sig arbetsuppgifter för var funktionär.
9.6 Redaktör för klubbtidningen samt webbmaster utses av styrelsen. 
9.7 Ansvarig utgivare för klubbtidningen ska ordförande eller vice ordförande vara. 
9.8 Vid inval i styrelsen ska personen som väljs, eller dennes familj, vara ägare till en ragdoll.

Röstning om förändringar görs under årsmötet.

Hälsar Styrelsen

 

 
Kort bakgrund till uppdaterat förslag för vår uppfödarkodex

Omröstning av uppdaterat uppfödarkodex
I slutet på november 2016 inbjöds våra uppfödare, via mail, att aktivt medverka till att genomarbeta Ragdollklubbens uppfödarkodex. Då intresset inte fanns, beslutade styrelsen att jobba vidare med kodexen i en egen arbetsgrupp. Arbetet, som var klart sensommaren 2017, presenterades därefter för den övriga styrelsen, som då kom med sina synpunkter. Resultatet blev sedan det förslag till nytt uppfödarkodex, som vi nu kommer att rösta om på årsmötet, söndagen den 18:e februari.

Några frågor som kommit upp längs vägen:

Hur mycket arbete vill vi i styrelsen lägga ned på en uppdatering?
Styrelsen såg som sitt ansvar att efter tio år se över Ragdollklubbens uppfödarkodex. Vi valde att använda språket lite annorlunda, i syfte att texten ska bli lättare att förstå.
Vi lyfte också bort de delar som vi inte tycker oss kunna stå bakom. Dessutom lade vi till tre meningar, som vi anser har större relevans idag än för tio år sedan.

Varför har Ragdollklubben en uppfödarkodex och för vem är den bra?
Ragdollklubbens uppfödarkodex sätter "ribban" för de uppfödare som skriver under den. Vissa saker kan upplevas som självklarheter av en uppfödare men kan för en annan vara ett helt nytt sätt att tänka. Att du som uppfödare inte alltid kan leva upp till precis allt som du ställer dig bakom när du undertecknar kodexen, betyder ändå att du har den ambitionen; att du kommer att fortsätta arbeta för dina katters bästa och att uppfödarkodexen är din ledstjärna.

Varför hänvisar det nya förslaget till Jordbruksverket och SVERAK?
Detta är ett förtydligande, kanske mest för styrelsen själv, då inga förändringar annat än språkliga har skett. Påbuden är tagna från just SVERAK och Jordbruksverket, troligen för att man tyckte de var viktiga i Ragdollklubben redan för tio år sedan. Styrelsen står helt bakom detta tidigare arbete och vill därför inte ta bort eller lägga till något, endast förtydliga källan.

En motion från SVERAKs styrelse om att ändra texten "Honkatter får inte ha fler än tre fyra kullar inom en 24-månadersperiod. " bifölls på SVERAKs årsmöte 2017 men avslogs senare i FIFés generalförsamling. Om motionen bifallits även där, hade Ragdollklubben behövt fatta ett eget beslut i frågan, något som nu alltså inte är aktuellt.

Vad händer om jag som uppfödare skriver på min uppfödarkodex men inte till 100% kan följa dess uppmaningar? (Förtydligande efter feedback från medlemmar)
Ingenting händer i juridiskt mening men medlemmar som medvetet bryter mot vår kodex trots uppmaning kan komma att uteslutas ur klubben. Kodexen är framtagen som ett rättesnöre; både för kattens bästa och för att bevara ragdollen som den stora, kraftiga, lugna, blåögda och helt underbara ras den är idag.

Så här har förslaget till ny uppfödarkodex gått till:
Arbetsgruppen har utgått ifrån den ursprungliga kodexen och tittat på formuleringar, tagit bort dubbla negeringar o.dyl. för att texten ska bli lättare att förstå. I något fall har två stycken slagits ihop till ett men då med samma andemening som tidigare.

Fyra meningar har helt lyfts ut, dessa är:

Jag arbetar för att föra rasen framåt och har ett mål med mitt avelsarbete.

Jag parar inte honor som inte är i kondition för dräktighet och som ej uppvisat nödvändig mogenhet såväl fysiskt som psykiskt.

Jag låter mina avelsdjur vila den tid de behöver mellan parningarna.

Jag är en god förlorare och en ödmjuk vinnare, som har i åtanke att nöjda, glada och friska katter är långt viktigare än rosetter och titlar.

Styrelsen hoppas och tror att alla uppfödare har ett mål med sin uppfödning och parar sina avelsdjur, när de är i kondition för det och att detta är ytterst individuellt.Den sista meningen anser vi inte hör hemma i vår uppfödarkodex.

Vi har lagt till tre nya meningar:

"skaffar jag mig fortlöpande kunskaper om avel"
Det är ett av de viktigaste tillskotten i vårt nya uppfödarkodex. Nya ärftliga sjukdomar kan tillkomma, nu senast dvärgväxt, och nya direktiv från myndigheter, såsom det om B-blod, måste alla uppfödare känna till.

"har jag alltid mina vuxna katter och kattungar försäkrade"
Man kan försäkra att man kan ta hand om sin katt på olika vis, t.ex kan man själv tillse att det finns pengar avsatta till eventuella veterinärkostnader. Det vanligaste är dock att katten är försäkrad genom försäkringsbolag.

"följer rådande vaccinationsrekommendationer”

Nu har du fått en bättre bakgrund till hur styrelsen resonerat och arbetat.

En viktig uppgift för Ragdollklubbens styrelse är (citat) "att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen".

Därför måste vi få veta, vad just du tycker, oavsett om du ser det nya förslaget som ett steg i rätt riktning eller om du tycker att det finns fog för att rösta emot. Om du inte har möjlighet att personligen rösta under årsmötet, lämna då din röst via mail till: annaomazic@gmail.com 
Ange ditt fullständiga namn, hur du röstar och anledningen till ditt val. Du behöver alltså inte vara uppfödare för att ta ställning i frågan. Alla röster är lika värdefulla!!!

Rösta direkt, annars kan det lätt falla i glömska!

Hälsningar Styrelsen

 
Trasdockan blir elektronisk

Ragdollklubbens medlemmar har under åren 2015 - 2017 fått Trasdockan som en traditionell tidning men från och med 2018 kommer medlemmarna att få Trasdockan som webbtidning. Precis som papperstidningen kommer den digitala versionen att vara fylld med artiklar, reportage, insändare, fotografier,  veterinärmedicinska frågor och även annat som kan vara av intresse. Genom webbtidningen får du också alltid aktuell information om klubben, senaste nytt från styrelsen, rapporter om våra aktiviteter och bilder på många vackra katter. Den kommer skickas ut med en länk, i ett mail, till en början!

Varje nummer har, som tidigare, ett tema med extra fokus på exempelvis kattungar, avelshanar eller utställningar. Om du har ett eget önskemål om ett speciellt tema, skriv då till trasdockan@ragdollklubben.com
Vi gör vårt bästa för att tillmötesgå din önskan!

 
Årets Katt 2017

Varje år nominerar Ragdollklubben katter till Årets Katt.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna. 
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra ragdolls och resultaten presenteras under vårt årsmöte i februari 2018 i Stockholm!

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare” De behöver vara Karin tillhanda senast 14/1 2018

Karin Eklund  
Ekeby 6 B, 
137 92 Tungelsta

Maila också Karin ( viceordforande@ragdollklubben.com ) då du lagt ditt brev på lådan så att inget kommer på villovägar! 
PS. Du behöver inte ha ställt ut din katt vid många tillfällen under året, för att ha möjlighet att ta titeln Årets Katt i någon kategori.

Poängberäkning Årets Katt
Vi utser:
Bästa vuxna hane
Bästa vuxna hona
Bästa vuxna kastrathane
Bästa vuxna kastrathona
Bästa junior
Bästa ungdjur
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.
och:

Bästa seniorhane
Bästa seniorhona
Bästa veteranhane
Bästa veteranhona
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

och:
Bästa avelshane
Bästa avelshona
Bästa Uppfödning
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar (den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:
Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)  20 p
BIV FIFe                          40 p
BIV WCF                        40 p
BIG WCF                        40 p
BIR WCF                        40 p
NOM FIFe                       45 p
DB WCF                        45 p
Bästa titel WCF               50 p
BIS FIFe                        55 p
Bästa titel totalt WCF      55 p

Du kan inte blanda FIFe och WCF poäng. Om din katt är FIFe-ansluten och du vill använda kattens WCF-poäng, skicka endast in dessa. Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng, t.ex 2 BIS (110p) bedöms högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

Välkommen med dina resultat!

 
Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte söndagen den 18/2, 2018 kl.11:00. OBS NYTT DATUM & TID!!!
Vi bjuder på föreläsning, sopplunch med tårta och delar ut priser för Årets Katt 2017.  

Vi ses i Stockholm - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

 kl 11:00 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
 kl 11:20 Lyssnar vi till professor Eva Axnér som forskat på blodgrupper och råmjölk hos katter  - se till att du är i tid!
ca 12:30 Äter vi tillsammans och umgås :)
 kl 13:30 Årsmötet öppnas
ca 15:00 Delar vi ut priser för Åretskatt 2017
ca 15:45 är vi klara och vi börjar packa ihop :)

Anmälan sker till motesamordnare@ragdollklubben.com senast 11/2, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2017. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 113 35 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast den 31/1 2018.

Dagordning ragdollklubbens årsmöte 2018

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år - sker 2019
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 11/2 2018.

 

Underkategorier

Sida 12 av 37

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd