Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
FIP - Nya rön

Under föreläsningen den 10/4 fick drygt en handfull medlemmar ur Ragdollklubben mycket matnyttig information av leg. vet. Anna-Lena Berg.
1963 beskrevs sjukdomen första gången av en amerikansk veterinär.
Sedan dess har man konstaterat att FIP förekommer över hela jordklotet och 80% av de drabbade katterna är yngre än två år. Honor drabbas mer sällan än hanar.
FIP drabbar oftare raskatter än huskatter. Man tror att det beror på kattens levnadsförhållanden i katterier (stress) och genetiska faktorer.

Det är viktigt att förstå att FIP inte uppkommer av smittan från Coronaviruset, utan av kattens eget nedsatta immunförvar.

I mars 2016 utkom en ny studie av den världskända  FIP-forskaren Niels Pedersen.
Niels forskarteam har nått ett genombrott med ett nytt preparat som kallas GC376 som har hållit smittade katter friska i 8 månader.
Nu fortsätter hans arbete med klinisk prövning för att utvärdera preparatet ytterligare. Länk till hans arbete:

 
OBS!
Ni som inte kunde närvara på föreläsningen kan betälla kompendiumet från föreläsningen för 50kr hos PerserKatten.

Sätt in summan på PKs postgiro 576948-4. Ange namn och adress, plus "FIP".
 
 
 
Ny Webredaktion

Ragdollklubben välkomnar en ny webredaktion!

Den 18/4 kommer nya medarbetare att sköta vår hemsida. 

Vi hoppas att det skall innebära en aktivare hemsida.
Lotta Stolpe (funktionär)  kommer tillsammans med Annelie Sjölin (Trasdockan redaktör) och numera styrelsledamot ta över detta uppdrag efter Erica Osterman.

Vi passar på att tacka Erica för flera års trogen tjänst i Ragdollklubben, nu senast som webmaster.

Hälsningar Ragdollklubben.
ps. Webredaktionen kommer behöva en viss inkörnings sträcka, eftersom mycket är nytt.
Vi hoppas att ni medlemmar har ett visst tålamod, under deras första tid!

 
Föreläsning 10/4

Ragdollklubben bjuder in till föreläsning i Region Stockholm!


RK´s medlemmar är välkomna att ta del av Perserkattens arrangemang söndagen den 10/4 kl 13-15.
Var? Vindragarvägen 12, Reimerholme, Stockholm.
Ragdollklubbens medlemmar betalar 100kr i inträde. I priset ingår kompendium, kaffe/te/mineralvatten och smörgås/bulle.


Program:
13:00-13:45 FIP: finns det en väg framåt?
Leg. Vet Anna-Lena Berg om det senaste kring behandling och diagnostik.
13:45 Fika, loppis
14:15-15:00 Utställning A till Ö, för nya och erfarna utställare - Carina Rosberg berättar.


Anmälan sker senast den 7/4 till iwanhoe@spray.se
Betalning kan ske kontant på plats eller genom att betala in 100kr på PKs plusgiro 576948-4.

Välkomna önskar Perserkatten tillsammans med Ragdollklubben!

 
Årsmötesprotokoll 2016

Ragdollklubbens årsmöte 2016

1. Årsmötets öppnande.
Carina Lindstaf, Ordförande öppnar mötet.

Närvarande:
Ove Mattsson,Ordförande, Annelie Sjölin, Carina Jadbris, Lena Thorsson, Katarina Oxenberg, Ing-Marie Schmidt, Margareta Mårdner, Magnus Karlsson ,
Carola Genas, Beata Lingman, Eivor Skarp, Carina Larsson, Lena Bråneke, Marie Tengroth, Ann Torsbring, Maria Engström, Ingela Samuelsson, Carina Lindstaf,
Janneke Sietses, Karin Eklund, Pia Broberg, 
Emma Broberg, Sekreterare, Christina Larsson (fullmakt)

2. Mötets behörighet
Mötet har uppfyllt kraven för behörighet.

3. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställd.

4. Uppläsande och fastställande av dagordning
Dagordningens fastställes och läses upp.

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Ove Mattson väljs till ordförande för mötet, Emma Broberg till sekreterare och Annelie Sjölin och Carina Jadbris väljs till rösträknare tillika protokolljusterare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse  -  se separat dokument.

7. Kassörens redovisning – se separat dokument.

8. Revisorernas berättelse - se separat dokument.

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
Styrelsen beviljas ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
4 st motioner har inkommit och behandlats under årsmötet. Se separat dokument.


12. Fastställande av medlemsavgifter för näst kommande år
Medlemsavgiften för nästa år är oförändrad, 200 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. Kattungemedlemskapet kommer att ändras från 75 kr till gratis medlemskap (motion 3) om motionen godkänns på nästkommande medlemsmöte (stadgeändring).Styrelsemedlemmar samt funktionärer kommer från och med 2017 inte behöva erlägga medlemsavgift om motionen godkänns på nästa medlemsmöte (motion 4 - stadgeändring).

13. Val av styrelse och funktionärer

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år – Carina Lindstaf, ej valbar
b) Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år – Annelie Sjölin & Carina Jadbris
c) Fyllnadsval suppleant i styrelsen för en tid av 1 år – Maria Engström
d) Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år – Margareta Mårdner & Lisbeth Sjöstrand
e) Revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år – Agneta Wranå (ej valbar) respektive Ann Thorsbring
f) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år – Christina Larsson & Kerstin )

14. Beslut om firmatecknare
Carina Jadbris & Carina Lindstaf

15. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

Undertecknat

Emma Broberg                                               Ove Mattson
Sekreterare                                                      Ordförande 

Annelie Sjölin                                              Carina Jadbris
Justeringsman                                              Justeringsman 

 
Verksamhetsberättelsen för 2015

Verksamhetsberättelse för
Ragdollklubben år 2015 

Funktion i Styrelsen

Styrelsens sammansättning före konstituerande möte 

Styrelsens sammansättning efter konstituerande möte 7/5

Ordförande: 

Susanne Agorander

Carina Lindstaf

Vice ordförande: 

Karin Eklund

Karin Eklund

Sekreterare: 

Ellen Ingvarsson

Ingela Samuelson

Kassör: 

Carola Genas

Carola Genas

Avelssekreterare: 

Malin Lundholm

Maria Engström

Suppleant 1/Ledamot:

Margareta Svennestam-Nanni

Margareta Svennestam-Nanni

Suppleant 2:

Emma Bergkvist 

Monica Jonason

Suppleant 3: 

Eva Höglund

Vakant 

Revisor:

Agneta Wranå

Agneta Wranå

Revisorssuppleant:

Ann Torsbring

Ann Torsbring

Valberedning:

David Eriksson

Christina Larsson

Medlemmar

Vid årets början den 19/2-15 hade vi 144 betalande medlemmar, varav 77 var uppfödare, och 6 kattungemedlemmar.
I slutet av året 26/11 hade vi 296 medlemmar, varav 124 av dem var uppfödare och 26 kattungemedlemmar.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i separat rapport.

Medlemsregister

Föreningens medlemsregister har uppdaterats under hösten.
Vi har också jobbat med att få in fler mailadresser i registret för att kunna nå våra medlemmar på ett lättare sätt. 

Medlemstidning

Under senvåren 2015 skapades en ny redaktion. Den har bestått av två skribenter och en AD. Vi tog beslut att använda ett annat tryckeri än tidigare, då vi valde en tidning i helfärg, framför den tidigare svartvita Trasdockan. Det beslutades att tidningen ska komma ut med två helnummer och två halvnummer per år. Under 2015 har två hel nummer utgivits. Det första numret kom ut under hösten och det andra precis före jul. Vi har också skaffat ett utgivningsbevis och har numer även en momsfri tidningsdistribution.

Ragdollklubbens hemsida

Ragdollklubbens hemsida har under året uppdaterats delvis sporadiskt och vi har haft vissa problem med att få den att fungera ordentligt.
Erica Osterman har varit webmaster utan webbassistent och målet har varit att uppdatera hemsidan löpande var 14:e dag. RK har sedan mitten av 2015 arbetat för en överlämning av webbansvaret och hinder i vägen har gjort att det dragit ut på tiden. 
Under december inledde RK en uppgradering av Joomla, som hemsidan är baserad på, med det Stockholm baserade företaget Awave. Tyvärr en oförutsedd utgiftspost som troligen borde ha planerats in tidigare. Det blev en skakig resa och den fortsatte ge oss problem under januari 2016. 

Facebook

Då vi inte hade ett uttalat arbetssätt kring FB föll detta media i glömska till fram på hösten. Vi har sedan i mitten av september vår Emma Broberg som ansvarar för att uppdateringar sker kontinuerligt på vår Facebooksida. Vi ser det som ett bra sätt att nå ut till våra medlemmar med information mm.

Styrelseverksamhet

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsemöten via telefon. 21/1, 19/2, 7/5 (konstituerande), 2/6, 20/8, 10/9, 5/10, 22/10 och 26/11.
Mycket av styrelsens tid har ägnats åt att hantera den löpande verksamheten, diskutera hälsofrågor och att försöka modernisera sättet vi arbetar på. 

Verksamhet

HCM & Njurscanning i Ragdollklubbens regi
Fredagen den 13 februari arrangerade RK en testdag för medlemmar i Region Stockholm, med Lennart Nilfors.
Tolv katter ultraljudades vid detta tillfälle.

Årsmöte

Årsmötet hölls söndagen den 15 mars i Agrias lokaler på Tegeluddsvägen i centrala Stockholm, i samband med den traditionella Årets Katt-prisutdelningen. Under årsmötet hölls en diskussion kring klubbens framtid, om vi skulle få ihop en ny styrelse då flera valt att avgå. Glädjande nog lyckades vi få ihop en ny styrelse på sittande årsmöte och därefter intogs en buffé och senare prisutdelningen av Årets Katt 2014.
Under hösten 2015 lyckades vi fylla valberedningsposten (se ovan), och fick en fin samling nya medlemmar föreslagna till styrelsen inför årsmötet 2016.

Kurs tillsammans med Skogkattslingan

Avel med framgång” hölls av Skogkattslingan tillsammans med Ragdollklubben den 21-22 mars. Ulrika Olsson, grundare av PawPeds höll i denna gedigna utbildning i Malmö.

WW2015, Malmö

Under världsutställningen i Malmö 24-25/10 representerades Ragdollklubben med en monter. Vi hade med oss klubbtröjor och både äldre och nyare Trasdockor. Vi värvade medlemmar och pratade Ragdoll med Ragdollägare och spekulanter. Samtidigt gjordes ett redaktionellt arbete för Trasdockan.

AlfaKattens Utställning i Upplands Väsby, utanför Stockholm.
RK var representerade under lördagen den 31/10, med Trasdockor, tröjor mm. Vi värvade medlemmar och pratade Ragdoll! 

Föreläsning

Den 7 november hade klubbens medlemmar möjlighet att fördjupa siná kunskaper kring HCM och hjärtsjukdom, då veterinär Jens Häggström föreläste för RKs medlemmar och inbjudna klubbmedlemmar från ”Brittsällskapet”. 

Medlemsmöte

Medlemsmöte hölls efter föreläsningen den 7 november, då Ragdollklubben bjöd på en uppskattad salladsbuffé och därtill fika.
Under medlemsmötet informerades om vad som händer i klubben,
bl.a idéer som vi vill genomföra nästa år, utmaning från medlemmar i södra Sverige
- buss resa till WW2016, mm.

Klubbsponsor

Under året har vi fortsatt haft stöd från Agria. Däremot har inte beslut tagits kring foder och sponsorskap. På Medlemsträffen i november sponsrade Orijen oss med kattmat.

Ragdoll i Sverige

Statistik för 2015 visar att Ragdoll fortsätter ligga kvar på förstaplatsen över antal registrerade raskatter i SVERAK. Under 2015 har det registrerats 2083 stycken och är det högsta antalet registrerade Ragdolls någonsin. 

………………………………………………………..……………………………………………………….
Ordförande i Ragdollklubben                                                            Sekreterare i Ragdollklubben
Carina Lindstaf                                                                                  Ingela Samuelson

 

Underkategorier

Sida 12 av 31

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!