Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Annonsera på vår hemsida

Intresserad av att annonsera på Ragdollklubbens hemsida?

Flera av våra medlemmar både tillverkar och säljer ”kattsaker”, t.ex. burskynken, kattbäddar, smycken, kattungehalsband o. dyl. men många känner inte till detta. Under våren kommer Ragdollklubben att kunna erbjuda alla medlemmar, som har kattrelaterade saker till försäljning, möjlighet att annonsera på klubbens hemsida.

Vi har valt att dela upp erbjudandet i två olika delar.
* Om du har enstaka saker till försäljning är det helt GRATIS att sätta in en annons, det ingår i medlemskapet!!! Annonsen tas bort när du meddelar oss att varan är såld. Den ligger kvar i maximalt två månader.

* Om du däremot vill annonsera i kommersiellt syfte, tar vi en liten avgift.
Så här ser kostnaden ut:

    1 månad      40 kr
    3 månader 110 kr
    6 månader 190 kr
    1 år             350 kr

Ta en bild (max en bild per annons) och skriv några få rader om det du vill sälja. Underteckna med ditt fullständiga namn, telefonnummer och skicka annonsen till webmaster@ragdollklubben.com

Välkommen med din annons!

 
Medlemserbjudande - screening

Ultraljudsscanning på Södra djursjukhuset

Torsdagen 15 mars klockan 16:00 - 20:30 erbjuds Ragdollklubbens medlemmar hjärt- och njurscanning till en kostnad av totalt
1 500 kr. Leg. veterinär Sara Granström, doktor i kardiologi, undersöker våra katter även i år. Undersökningen tar c:a 30 minuter.

Ragdollklubben vill sponsra dig som scannar en katt, som är över tre år gammal. Sponsringen erbjuds endast de tre först anmälda katterna och kostar då 1 000 kr. Klubben uppmanar alla uppfödare att ultraljudsundersöka också äldre katter även utan sponsring. Mer statistik behövs för att klargöra förekomsten av HCM och njursjukdom hos våra ragdolls.

På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa, finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen.

Om det låter intressant bör du snarast anmäla din/dina katter. Då hinner vi göra ett schema för att kunna ge dig ungefärlig tid för undersökningen. Anmälan skickas till a.sjolin@icloud.com , är bindande och anmälningsavgiften, 100 kr/katt skickas till klubbens plusgirokonto 645 74 38-7, senast 9/3. ”Först till kvarn gäller”. Ange ditt och kattens namn, ålder (gärna också ditt telefonnummer) när du betalar. Resterande 1 400 kr betalas på plats. Obs!!! endast kortbetalning.

Det är viktigt att du kommer i tid, annars är risken stor att väntetiden för dig blir lång. 
Adress: Södra Djursjukhuset Evidensia, Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens Kurva

Om intresset är stort kommer klubben att kunna erbjuda ytterligare ett scanningstillfälle (på samma villkor) för de katter, som inte får plats detta datum. I händelse av många anmälda katter, kommer vi att endast kunna erbjuda undersökning av maximalt två katter.

Anmälan sker Annelie Sjölin; ring 0763-44 46 48 eller maila a.sjolin@icloud.com

Välkomna!

 
Information från valberedningen 2017/2018

Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer. 
På årsmötet, söndagen 18 februari 2018 kommer en ny styrelse väljas.

Följande personer ställer upp för omval/nyval: 
Ledamot Ulrika Hagberg: nyval 2 år
Ledamot Annelie Sjölin: omval 2 år
Suppleant, Maria Engström: omval 1 år 
Suppleant, Carina Ohlsson: omval 1 år
Suppleant Laila Borgström: nyval1 år
Ledamot: vakant
Suppleant: vakant

Revisors suppleant, Ann Thorsbring: omval 1 år

Valberedning, Susanne Göransson: nyval 1 år
Valberedningssuppleant: Vakant

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet.

 
Motion från styrelsen inför årsmötet 2018

Motion från Ragdollklubbens styrelse 
- Minska kostnader för Ragdollklubben genom att ändra villkoren för kattungemedlemskap - 

I juli 2016 genomfördes den framröstade motionen om gratis kattungemedlemskap, som innebär att  Ragdollklubbens uppfödare utan kostnad kan ge bort ett medlemskap till sina kattungeköpare. Vi kan glatt konstatera att vi fått många nya medlemmar. Detta har också medfört stora kostnader för klubben. Under 2017 har över 100 nya kattungemedlemmar registrerats. Medlemsbrev samt vår medlemstidning står huvudsakligen för kostnader på ca 13.000-15.000 kr. 
Styrelsen vill därför begränsa kattungemedlemskapet till att endast gälla för det innevarande året.

Förslaget kräver en stadgeändring och för beslut härom om fordras 3⁄4 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten. 
Ändringsförslagen är markerade med röd text i följande paragrafer:

§ 1 Namn och ändamål
1.1 Klubbens namn skall vara Ragdollklubben, och förkortas RK.
1.2 Klubbens syfte är:
      1.2.1   att vara en samlingsplats för ragdollägare och ragdollintresserade.
      1.2.2   att verka för att alla ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
      1.2.3   att arbeta för en sund ragdollavel utan defekter.
      1.2.4   att sprida kunskap och information om ragdollen.
      1.2.5   att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen.
      1.2.6   att i demokratisk anda verka för gott kamratskap och sammanhållning bland
                 klubbens medlemmar till gagn för ragdollen.

§ 2 Medlemskap – inträde
2.1 Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift och som kommit styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.
      Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att den sökande kan komma att motarbeta föreningens stadgar och intressen eller på annat sätt skada föreningens anseende.
2.2 Medlem som är/blir uppfödare ska underteckna ett exemplar av Ragdollklubbens uppfödarkodex som styrelsen tillhandahåller. Uppfödare är den som tar kattunge/ungar efter sin ragdoll. 
2.3 Inträde kan ske när som helst under året och avser pågående kalenderår. Om inträde sker efter 1 november avser medlemskapet även nästkommande kalenderår med undantag av kattungemedlemskapet som endast gäller året ut.

§ 9 Styrelsen
9.1 Styrelsen består av ordförande, 4-6 övriga ledamöter jämte 2-4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot/avelssekreterare. Avgår ledamot före mandattidens utgång i       inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
9.2 Styrelsen sammanträder regelbundet med minst 4 protokollförda styrelsemöten per år eller då revisorerna så påfordrar.
9.3 Styrelsemedlem som bevisligen bryter mot tystnadsplikten utesluts med omedelbar verkan.
9.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som ordinarie ordförande.
      Vid andra förtida avgångar inom styrelsen, omkonstituerar styrelsen sig. Avgår mer än 1/3 av styrelsen ska fyllnadsval genomföras. När ordinarie ledamot är frånvarande träder en suppleant in med rösträtt.
9.5 Styrelsen utser inom sig arbetsuppgifter för var funktionär.
9.6 Redaktör för klubbtidningen samt webbmaster utses av styrelsen. 
9.7 Ansvarig utgivare för klubbtidningen ska ordförande eller vice ordförande vara. 
9.8 Vid inval i styrelsen ska personen som väljs, eller dennes familj, vara ägare till en ragdoll.

Röstning om förändringar görs under årsmötet.

Hälsar Styrelsen

 

 
Kort bakgrund till uppdaterat förslag för vår uppfödarkodex

Omröstning av uppdaterat uppfödarkodex
I slutet på november 2016 inbjöds våra uppfödare, via mail, att aktivt medverka till att genomarbeta Ragdollklubbens uppfödarkodex. Då intresset inte fanns, beslutade styrelsen att jobba vidare med kodexen i en egen arbetsgrupp. Arbetet, som var klart sensommaren 2017, presenterades därefter för den övriga styrelsen, som då kom med sina synpunkter. Resultatet blev sedan det förslag till nytt uppfödarkodex, som vi nu kommer att rösta om på årsmötet, söndagen den 18:e februari.

Några frågor som kommit upp längs vägen:

Hur mycket arbete vill vi i styrelsen lägga ned på en uppdatering?
Styrelsen såg som sitt ansvar att efter tio år se över Ragdollklubbens uppfödarkodex. Vi valde att använda språket lite annorlunda, i syfte att texten ska bli lättare att förstå.
Vi lyfte också bort de delar som vi inte tycker oss kunna stå bakom. Dessutom lade vi till tre meningar, som vi anser har större relevans idag än för tio år sedan.

Varför har Ragdollklubben en uppfödarkodex och för vem är den bra?
Ragdollklubbens uppfödarkodex sätter "ribban" för de uppfödare som skriver under den. Vissa saker kan upplevas som självklarheter av en uppfödare men kan för en annan vara ett helt nytt sätt att tänka. Att du som uppfödare inte alltid kan leva upp till precis allt som du ställer dig bakom när du undertecknar kodexen, betyder ändå att du har den ambitionen; att du kommer att fortsätta arbeta för dina katters bästa och att uppfödarkodexen är din ledstjärna.

Varför hänvisar det nya förslaget till Jordbruksverket och SVERAK?
Detta är ett förtydligande, kanske mest för styrelsen själv, då inga förändringar annat än språkliga har skett. Påbuden är tagna från just SVERAK och Jordbruksverket, troligen för att man tyckte de var viktiga i Ragdollklubben redan för tio år sedan. Styrelsen står helt bakom detta tidigare arbete och vill därför inte ta bort eller lägga till något, endast förtydliga källan.

En motion från SVERAKs styrelse om att ändra texten "Honkatter får inte ha fler än tre fyra kullar inom en 24-månadersperiod. " bifölls på SVERAKs årsmöte 2017 men avslogs senare i FIFés generalförsamling. Om motionen bifallits även där, hade Ragdollklubben behövt fatta ett eget beslut i frågan, något som nu alltså inte är aktuellt.

Vad händer om jag som uppfödare skriver på min uppfödarkodex men inte till 100% kan följa dess uppmaningar? (Förtydligande efter feedback från medlemmar)
Ingenting händer i juridiskt mening men medlemmar som medvetet bryter mot vår kodex trots uppmaning kan komma att uteslutas ur klubben. Kodexen är framtagen som ett rättesnöre; både för kattens bästa och för att bevara ragdollen som den stora, kraftiga, lugna, blåögda och helt underbara ras den är idag.

Så här har förslaget till ny uppfödarkodex gått till:
Arbetsgruppen har utgått ifrån den ursprungliga kodexen och tittat på formuleringar, tagit bort dubbla negeringar o.dyl. för att texten ska bli lättare att förstå. I något fall har två stycken slagits ihop till ett men då med samma andemening som tidigare.

Fyra meningar har helt lyfts ut, dessa är:

Jag arbetar för att föra rasen framåt och har ett mål med mitt avelsarbete.

Jag parar inte honor som inte är i kondition för dräktighet och som ej uppvisat nödvändig mogenhet såväl fysiskt som psykiskt.

Jag låter mina avelsdjur vila den tid de behöver mellan parningarna.

Jag är en god förlorare och en ödmjuk vinnare, som har i åtanke att nöjda, glada och friska katter är långt viktigare än rosetter och titlar.

Styrelsen hoppas och tror att alla uppfödare har ett mål med sin uppfödning och parar sina avelsdjur, när de är i kondition för det och att detta är ytterst individuellt.Den sista meningen anser vi inte hör hemma i vår uppfödarkodex.

Vi har lagt till tre nya meningar:

"skaffar jag mig fortlöpande kunskaper om avel"
Det är ett av de viktigaste tillskotten i vårt nya uppfödarkodex. Nya ärftliga sjukdomar kan tillkomma, nu senast dvärgväxt, och nya direktiv från myndigheter, såsom det om B-blod, måste alla uppfödare känna till.

"har jag alltid mina vuxna katter och kattungar försäkrade"
Man kan försäkra att man kan ta hand om sin katt på olika vis, t.ex kan man själv tillse att det finns pengar avsatta till eventuella veterinärkostnader. Det vanligaste är dock att katten är försäkrad genom försäkringsbolag.

"följer rådande vaccinationsrekommendationer”

Nu har du fått en bättre bakgrund till hur styrelsen resonerat och arbetat.

En viktig uppgift för Ragdollklubbens styrelse är (citat) "att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen".

Därför måste vi få veta, vad just du tycker, oavsett om du ser det nya förslaget som ett steg i rätt riktning eller om du tycker att det finns fog för att rösta emot. Om du inte har möjlighet att personligen rösta under årsmötet, lämna då din röst via mail till: annaomazic@gmail.com 
Ange ditt fullständiga namn, hur du röstar och anledningen till ditt val. Du behöver alltså inte vara uppfödare för att ta ställning i frågan. Alla röster är lika värdefulla!!!

Rösta direkt, annars kan det lätt falla i glömska!

Hälsningar Styrelsen

 

Underkategorier

Sida 8 av 33

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!