Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Ingen screening under hösten 2020

Under flera år har Ragdollklubben haft som tradition att erbjuda alla medlemmar rabatterade scanningstillfällen i såväl Stockholm som i Helsingborg.

På grund av rådande pandemi har styrelsen beslutat att inte arrangera några ”klubbscanningar” denna höst. OQHZbkfEak 4tbPXmUEjtCk9WbiNvZ2WSS TCUc6eQo
Vi hoppas att hälsoläget snabbt förbättras och att vi under våren kan återkomma med dessa mycket uppskattade medlemserbjudanden

 
Trasdockan - ändrad utgivning under hösten

DSC02710På grund av en serie omständigheter har redaktionen beslutat att slå ihop Trasdockans nummer 3 och 4. 

I december kommer ni att få ett dubbelnummer av Trasdockan istället för två tidningarBeträffande innehållet planeras inga förändringar, d.v.s. vi kommer att följa den ursprungliga planen.

Nu behöver vi er hjälp och hoppas att ni medlemmar vill bidra med riktigt många berättelser om " Så här skulle det inte bli - våra medlemmars historier kring avel och kattägande".

Era bidrag kommer att underlätta arbetet mycket för redaktionen. 

 
Erbjudande till våra uppfödare i Ragdollklubben
�� Nyhet - kattungepaket ��
 
I samarbete med vår nya sponsor MAJSTOR kan vi nu erbjuda alla uppfödare som är medlemmar i Ragdollklubben ett kattungepaket till sina kattungeköpare.
Varje ny medlem får en påse kattströ samt 15% rabatt vid ett köp från MAJSTORs hemsida. Påsarna kommer med en trevlig personlig hälsning från ditt katteri (se bild).

Maila till: info@maxipet.se. Ange ditt namn, adress, telefonummer, stamnamn, antal kattungar och att du är uppfödare/medlem i Ragdollklubben. Påsarna levereras direkt hem till din dörr. Som uppfödare har du även 20% rabatt på beställningar från deras hemsida, du får en egen inloggning och därmed automatiskt rabatten.

 
 
�� Nyhet - hantering kattungemedlemskap ��

Ragdollklubben vill förenkla hanteringen av medlemskap för våra kattungeköpare så att du som uppfödare återigen kan skicka in uppgifterna för de som vill bli medlemmar. 

Bifogat dokument skrivs under av kattungeköparen. Du sparar godkännandedokumentet med dina övriga dokument för just den kattungen. Du kan sedan maila in uppgifterna om samtliga kullens blivande kattungemedlemmar till medlemsregister@ragdollklubben.com . 

 

 
Nytt från SLU om projekt Dvärgväxt

 

DvargVi har nu i början av juli 2020 fått det glädjande beskedet ,från forskaren Jeanette Hansson på SLU att vi får ett gentest för dvärgväxt på ragdoll!

Det hela började runt åren 2015-2016 då flera uppfödare blev rejält bekymrade, när det i olika kullar började födas små kattungar som inte var som sina syskon, och där många av de drabbade kattungarna allteftersom de växte fick svåra symtom som gjorde att de inte kunde överleva. Dessa små ”dvärgar” hade olika symtom, vissa var mer drabbade än andra, men gemensamt var att de inte utvecklades normalt. De svårast drabbade dog i tidig ålder eller blev avlivade då lidandet för kattungen blev för stort.


Där och då började en lång och mödosam resa för ragdolluppfödarna, i kampen att undvika dvärgväxt hos kattungarna. Ett gediget arbete startade för att försöka förstå vad det var som hände i vår ras. Många uppfödare testade för saker som vi redan kände till, ex. sköldkörtelrubbningar hos katt, men inget stämde riktigt in på det som drabbade våra kattungar.

Många diskussioner fördes och uppfödarna försökte kartlägga problemet. Man kom fram till en gemensam nämnare i stamtavlorna för de drabbade kattungarna, katten Patriarca Gucci (ofta förkortad PG) och avelsrekommendationen att undvika dubblering av PG vid parning antogs av de allra flesta uppfödarna. Många började även försöka avla helt fritt från PG för att minska spridningen av dvärgväxtgenen i rasen.

Sveriges Lantbruksuniveristet (SLU) startade upp forskning på dvärgväxt hos ragdoll ”Projekt Dvärgväxt” med ambitionen att lokalisera genen för att kunna ta fram ett gentest. Medel från rasringarna och uppfödare samlades in till projektet, vilka möjliggjorde att snabbt komma igång med forskningen. Stöd anslogs senare även från Agria och Svenska Kennelklubbens forskningsfond. Under arbetets gång med Projekt Dvärgväxt har ett stort antal uppfödare hjälpt till med att skicka in blod och dna från drabbade kattungar och från katter som är konstaterat bärare av genen.

Glädjen och lättnaden bland ragdolluppfödare världen över är nu stor när beskedet från SLU kom, att de hittat den felande genen, och att de kommer att kunna presentera ett DNA-test samtidigt som de släpper sin slutrapport i början av hösten 2020. 

Detta innebär att vi kommer att kunna testa våra avelskatter inom en snar framtid. Vi kan få reda på om de är bärare av dvärgväxtgenen eller ej, och därmed kunna planera vårt avelsarbete och undvika att det föds fler dvärgar samt få kontroll över dvärgväxtproblematiken i vår ras.

Ragdollklubben kommer i samråd med SLU att presentera framtida avelsråd när slutrapporten kommer.
Mycket beror på vad vi får reda på om nedärvningen av denna gen och mycket annat. Men det tar vi då. Nu får vi känna glädje, framtidstro och kärlek till våra katter!

Ha en underbar sommar!!!

// Styrelsen

----

In English 

News from SLU about ”Project Dvärgväxt”

In early july 2020, we got the information from scientist Jeanette Hansson at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) that - there will come a genetest for dwarfishness on ragdoll cats !

dvarg2

It all started around 2015-2016 when several breeders found that some of their newborn kittens were not like their brothers and sisters. Many of them as they grew up, got severe symptoms and could not survive. These ”dwarf-kittens” had different symptoms, some more affected than others, but in common they didn’t develop like their siblings. The worst affected kittens died at an early age or was put to death when the suffering became too severe.

There an then, a long and difficult journey started for the ragdoll breeders. An intense work started up in trying to understand what happened to our breed. Many breeders tested their kittens for problems that were already known, such as thyroid disorder, but nothing really fitted in.

Lots of discussions were taking place and the breeders tried to chart the problem. One common denominator in the pedigree was found, the cat Patriarca Gucci (a k a PG). A recommendation to avoid doubling of PG when mating was adopted by most breeders. Many also tried to totally avoid PG when breeding, to avoid the spreading of this gene.

SLU started up research around this, called ”Project Dvärgväxt”, with the ambition to locate the gene and to bring forth a gene test. Funds from SRC, Ragdollklubben Danmark and Ragdollklubben, as well as from individual breeders, were collected to help starting up the project earlier than what otherwise would have been possible. Support was later on also given from Agria and the Swedish Kennel Club research fund. During the project, a lot of breeders helped by collecting blood and DNA from affected kittens and cats that were found being carriers on the dwarfishness gene.

There was a great joy and relief among ragdoll breeders around the world when the message came from SLU that they had found the erroneous gene. SLU will present the full report in early autumn together with the information of a DNA-test that will be available for all breeders.

This means that we will be able to test our breeder cats in a near future. We can find out if they are carrier of the dwarfishness gene or not, and plan our breeding to avoid that more dwarfs will be born and get control of the dwarfishness problems in our breed.

When final report is presented, Ragdollklubben will, in consultation with SLU, present future advises for breeding. A lot depends on the knowledge of the inheritance of this gene, etc. But that will be the next step.
Now is the time to feel joy, belief in the future - and love to our cats!

Have a wonderful summer!

/// The board

 

 

 


 

 

Underkategorier

Sida 4 av 37

Our website is protected by DMC Firewall!