Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte kl 14:00 lördagen 6/3 2021.


Mötet hålls digitalt och vi kommer att använda oss av Microsoft Teams för att genomföra det.

Senast den 2/3 behöver vi ha in din anmälan om du vill närvara på mötet.

Anmälan skickas till ordförande@ragdollklubben.com och du kommer därefter att få en länk per mejl för att logga in på mötet.

För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgiften är Ragdollklubben tillhanda på plusgirokontot senast dagen före mötet.  

7.5

Vid årsmötet förhandlas enligt följande dagordning.

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse, revisorer och medlemmar
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion).
16. Mötets avslutande.

 

För mer information: 

Dorit Lundquist: 079-346 97 62 eller ordforande@ragdollklubben.com 

Annelie Sjölin: 076-344 46 48 eller a.sjolin@icloud.com 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!