Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Protokoll från Ragdollklubbens årsmöte 2019 
2019-02-16 klockan 11.00-16.00
Plats: Göran Perssons väg 11, Solna

Närvarande: Marie Töpel, Carina Ohlsson (på tfn), Annelie Sjölin, Anna Omazic, Agneta Wranå, Bellan Karlsson, Lena Wallin, Camilla Hasselström, Anna Wiksten von Friesendorff
Maria Engström, Ann Torsbring, Karin Eklund, Ulrica Hagberg, Dorit Lundquist, Carina Lindstaf

1. Årsmötets öppnande:
Carina Lindstaf – ordförande öppnade mötet

2. Mötets behörighet:
Mötet har uppfyllt kraven för behörighet

3. Fastställande av röstlängd:
Röstlängd upprättades och fastställdes.

4. Uppläsande och faställande av dagordning:
Dagordningen godkändes och fastställdes

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Till mötesordförande valdes Carina Lindstaf, till sekreterare Ulrica Hagberg, samt till protokolljusterare tillika rösträknare Marie Töpel och Annelie Sjölin

6. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, se separat dokument

7. Kassörens redovisning:
Se separat dokument

8. Revisorernas berättelse:
Se separat dokument

9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen:
Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet:
Mötet beviljar styrelsen ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden: 
Inga inkomna motioner eller övriga ärenden.

12. Fastställande av medlemsavgift:
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad

13. Val av:

 1. Föreningens ordförande för en tid av två år – Dorit Lundquist
 2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för två år:
  Susanne Göransson, Lena Wallin och Karin Eklund
 3. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år:
  Carina Lindstaf, Berit Huseby, Elisabeth Dahlberg Capra, Camilla Hasselström
 4. Revisor jämte ersättare för en tid av två resp ett år: Agneta Wranå, Ann Torsbring
 5. Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: Marie Bartelsen

14. Beslut om firmatecknare:
Mötet beslutar att Lena Wallin och Dorit Lundquist är firmatecknare

15. Övriga frågor:
nga övriga frågor togs upp

16: Mötets avslutande
Carina avslutar mötet

Norrtälje 20190217

.............................................                                  .......................................................                  

Ulrica Hagberg mötessekreterare                          Carina Lindstaf mötesordförande

………………………………………                         ……………………………………………..

Annelie Sjölin justerare                                           Marie Töpel justerare

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd