Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Motion från Ragdollklubbens styrelse 
- Minska kostnader för Ragdollklubben genom att ändra villkoren för kattungemedlemskap - 

I juli 2016 genomfördes den framröstade motionen om gratis kattungemedlemskap, som innebär att  Ragdollklubbens uppfödare utan kostnad kan ge bort ett medlemskap till sina kattungeköpare. Vi kan glatt konstatera att vi fått många nya medlemmar. Detta har också medfört stora kostnader för klubben. Under 2017 har över 100 nya kattungemedlemmar registrerats. Medlemsbrev samt vår medlemstidning står huvudsakligen för kostnader på ca 13.000-15.000 kr. 
Styrelsen vill därför begränsa kattungemedlemskapet till att endast gälla för det innevarande året.

Förslaget kräver en stadgeändring och för beslut härom om fordras 3⁄4 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten. 
Ändringsförslagen är markerade med röd text i följande paragrafer:

§ 1 Namn och ändamål
1.1 Klubbens namn skall vara Ragdollklubben, och förkortas RK.
1.2 Klubbens syfte är:
      1.2.1   att vara en samlingsplats för ragdollägare och ragdollintresserade.
      1.2.2   att verka för att alla ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
      1.2.3   att arbeta för en sund ragdollavel utan defekter.
      1.2.4   att sprida kunskap och information om ragdollen.
      1.2.5   att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen.
      1.2.6   att i demokratisk anda verka för gott kamratskap och sammanhållning bland
                 klubbens medlemmar till gagn för ragdollen.

§ 2 Medlemskap – inträde
2.1 Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift och som kommit styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.
      Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att den sökande kan komma att motarbeta föreningens stadgar och intressen eller på annat sätt skada föreningens anseende.
2.2 Medlem som är/blir uppfödare ska underteckna ett exemplar av Ragdollklubbens uppfödarkodex som styrelsen tillhandahåller. Uppfödare är den som tar kattunge/ungar efter sin ragdoll. 
2.3 Inträde kan ske när som helst under året och avser pågående kalenderår. Om inträde sker efter 1 november avser medlemskapet även nästkommande kalenderår med undantag av kattungemedlemskapet som endast gäller året ut.

§ 9 Styrelsen
9.1 Styrelsen består av ordförande, 4-6 övriga ledamöter jämte 2-4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot/avelssekreterare. Avgår ledamot före mandattidens utgång i       inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
9.2 Styrelsen sammanträder regelbundet med minst 4 protokollförda styrelsemöten per år eller då revisorerna så påfordrar.
9.3 Styrelsemedlem som bevisligen bryter mot tystnadsplikten utesluts med omedelbar verkan.
9.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som ordinarie ordförande.
      Vid andra förtida avgångar inom styrelsen, omkonstituerar styrelsen sig. Avgår mer än 1/3 av styrelsen ska fyllnadsval genomföras. När ordinarie ledamot är frånvarande träder en suppleant in med rösträtt.
9.5 Styrelsen utser inom sig arbetsuppgifter för var funktionär.
9.6 Redaktör för klubbtidningen samt webbmaster utses av styrelsen. 
9.7 Ansvarig utgivare för klubbtidningen ska ordförande eller vice ordförande vara. 
9.8 Vid inval i styrelsen ska personen som väljs, eller dennes familj, vara ägare till en ragdoll.

Röstning om förändringar görs under årsmötet.

Hälsar Styrelsen

 

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!