Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Protokoll årsmöte
2017-02-18
Årsmöte i Ragdollklubben

Tid och plats:
Föreningslokalen Grusåsgränd 71 i Enskededalen klockan 12:00

Närvarande:
Lena Wallin                                                                Janneke Sietses
Lars Hammar                                                             Marina Hammar
Annelie Edqvist                                                          Ing-Marie Schmidt
Katarina Oxenberg                                                     Ann Torsbring
Ove Mattsson                                                             Marie Tengroth
Bellan Karlsson                                                          Anna von Friesendorff Wiksten
Carina Lindstaf                                                          Karin Eklund
Annelie Sjölin                                                             Ann Thorsbring
Ingela Höök                                                               Maria Engström
Carina Ohlsson, över telefon

1. Årsmötets öppnande
Ragdollklubbens ordförande Carina Lindstaf hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Mötets behörighet
Årsmötet fann mötet behörigen utlyst enligt klubbens stadgar.

3. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande var röstberättigade med undantag av en person, som inkommit för sent med medlemsavgiften. Inga fullmakter inkomna.

4. Uppläsande och fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Årsmötet beslutade att välja Ove Mattsson till mötesordförande. Till sekreterare valdes Annelie Sjölin. Karin Eklund och Lars Hammar valdes till att justera protokollet och tillika vara rösträknare.

6. Styrelsens berättelse
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades muntligt, i korthet, av klubbens ordförande. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. Se separat dokument!

7. Kassörens berättelse
Klubbens kassör var förhindrad att deltaga på årsmötet, varför Carina Lindstaf presenterade berättelsen. Se separat dokument!

8. Revisorernas berättelse
Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår lästes upp. Årsmötet beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna. Se separat dokument!

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
Lars Hammar efterlyste en redogörelse för klubbens planerade aktiviteter och en budget för det kommande verksamhetsåret. Carina Lindstaf informerade om att en budget upprättats och vilka planer som finns. Carina lovade att fortsättningsvis bifoga verksamhetsplanen för det kommande året till kallelsen till årsmötet. Därefter beslutade årsmötet att ge styrelsen ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
Inga motioner inkomna

12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år
Årsmötet beslutade att hålla medlemsavgifterna oförändrade, dvs 200 kr för huvudmedlem, 50 kr för familjemedlem och 0 kr för kattungemedlemskap.

13. Val av (enligt förslag från valberedningen):

a. föreningens ordförande för en tid av 2 år Carina Lindstaf
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Karin Eklund, omval 2 år,
Ann Omazic, nyval 2 år,
Lena Wallin, nyval 2 år
c. val av suppleanter för en tid av 1 år
Maria Engström, omval 1 år,
Carina Ohlsson, nyval 1 år
d. revisor jämte ersättare för en tid av 2 respektive 1 år
Agneta Wranå revisor, omval 2 år, Ann Rosbring revisorsuppleant , omval 1 år
e. Ledamöter till valberedning för en tid av 1 år
Christina Larsson, ordinarie, Kerstin Tjäderborn, suppleant

14. Beslut om firmatecknare

Carina Lindstaf och Carina Jadbris valdes till firmatecknare för ytterligare ett år.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda. Under punkt 13, Val av styrelse, påpekade Lars Hammar att det inte är optimalt att ordförande och vice ordförande väljs vid samma tillfälle och med lika lång mandattid. Annelie Sjölin svarar att frågan inte finns med som motion i kallelsen och att beslut därför inte kan fattas på detta årsmöte.

16. Mötet avslutas

Mötets ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

.........................................................            ...............................................................................
Annelie Sjölin                                               Ove Mattson

Mötessekreterare                                         Ordförande för mötet

Justeras:
.......................................................              ...............................................................................
Karin Eklund                                                 Lars Hammar

Justerare                                                      Justerare

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!